Informatie nieuwe ouders


Hieronder vindt u een samenvatting van de werkwijze in groep 1/2.

Praktische informatie: Om 8:30u gaan de deuren van Schaepmanlaan 2 open.
De bel gaat om 8:40u. Van ouders wordt verwacht dat zij dan het lokaal verlaten. Het is van groot belang dat wij op tijd met de les kunnen beginnen.
Schooltijden Onderbouw:
Maandag       8:45 – 15:00u
Dinsdag         8:45 – 15:00u
Woensdag     8:45 – 12:30u
Donderdag    8:45 – 15:00u
Vrijdag          8:45 – 12:15u
De kinderen worden in school weer opgehaald door de ouders en/of de BSO.
  In iedere klas is een agenda of schriftje aanwezig waarin korte mededelingen kunnen worden genoteerd. Denk bijvoorbeeld aan tandartsbezoekjes of speelafspraken van de kinderen. Zo hebben wij een goed overzicht waar de kinderen heen gaan na schooltijd.
Gaat uw kind naar de opvang? Op de kast ligt een blad van de naschoolse opvang. Hierop kunt u aangeven naar welke opvang uw kind gaat en op welke dag(en). Belangrijke informatie ontvangt u via Social Schools. Op het prikbord bij de klas hangen ook diverse mededelingen en ook vaste en tijdelijke intekenlijsten voor bijvoorbeeld de klassenschoonmaak of hulp bij activiteiten binnen of buiten de klas.
  1. Wanneer een leerling niet of later op school komt, wordt van ouders verwacht dat zij dit voor 08:45u melden via verzuim@obs-piethein.nl of via telefoonnummer 020 6416065.
2. In het bericht vermelden ouders:
- Naam en groep van het kind
- Reden van afwezigheid
- Bij ziekte, de klachten
- Als het kind later komt, dan ook de tijd dat wij het kind weer op school kunnen verwachten
- Het telefoonnummer waarop wij ouders ingeval van vragen kunnen bereiken
3. De absentie wordt voor 09:00u uur in ons administratiesysteem ingevoerd.
4. Bij afwezigheid van leerlingen controleren de leerkrachten om 09:00u het administratiesysteem.
5. Is een kind afwezig en staat er niets in het administratiesysteem, dan neemt de school contact met u op. Bij geen gehoor zal een bericht worden ingesproken. Daarnaast zal via Social Schools een bericht worden gestuurd met het verzoek contact op te nemen met de leerkracht om de afwezigheid van uw kind te bespreken.
  Pauzehapje: fruit, boterham, gezonde koek en drinken.
Onze voorkeur gaat uit naar gezonde voeding! Geen frisdranken. U bent hier in zekere mate vrij in. In sommige gevallen zal de leerkracht u vragen het pauze hapje aan te passen.
Wilt u a.u.b. niet meer meegeven dan uw kind normaal eet/drinkt (vaak krijgen kinderen teveel mee). Tijdens het eten wordt er door de leerkracht voorgelezen.
  Alle kinderen blijven in principe tussen de middag op school. Zij gebruiken de lunch onder toezicht van een overblijfkracht in hun eigen klaslokaal. Tijdens het eten wordt er voorgelezen, schooltelevisie gekeken of zijn wij bezig met een educatief programma op het digibord.
Voorafgaand aan de lunch gaan de kinderen een half uur naar buiten. Zij spelen daar onder toezicht van vaste en wisselende hulpouders. Bij slecht weer wordt een alternatief binnen de muren van de schoolgebouwen gezocht. Lijkt het u leuk om een keer de klas van uw kind te begeleiden tijdens het overblijven? Dat kan. U kunt hiervoor contact opnemen met Yvonne van Trappen, overblijfcoördinator via de mail: Y.vanTrappen@obs-piethein.nl
  Klassenouders:  Schakel tussen leerkracht en ouders. Zij verzorgen ouderhulp bij diverse activiteiten.
Hulpouders: In de klas; tijdens uitstapjes; pleinfeest; schoolproject (intekenlijst hangt op het prikbord of u wordt benaderd door de klassenouder)
Luizencontrole: Na elke vakantie wordt er een luizencontrole uitgevoerd, maar controleer a.u.b. ook zelf thuis geregeld het haar van uw kind.
Schoonmaak: twee keer per jaar maken we met elkaar de klas schoon. Ouders die hier niet bij kunnen helpen krijgen een tasje met speelgoed mee naar huis.

Van alles wat:  

Werkwijze/ lesprogramma bij de kleuters:
  D.m.v. het werken met de methode Kleuterplein komen spelenderwijs de belangrijkste ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, motoriek, sociale vaardigheden en muziek) met de bijbehorende tussendoelen aan bod. Met Kleuterplein bieden we de kinderen een doelgericht en een ruim aanbod van activiteiten binnen een rijke leeromgeving, zodat elk kind in zijn/haar eigen tempo vaardigheden kan ontwikkelen en er mogelijkheden zijn om te differentiëren. De ontwikkeling houden wij bij via observaties. Wij werken hiervoor met de observatiemethode KIJK.
  In de kleutergroepen wordt gespeeld en gewerkt n.a.v. thema’s. Vaste thema’s zijn herfst, Sinterklaas en Kerst. Daarnaast behandelen wij 5 thema’s per jaar uit de methode Kleuterplein.
Alle activiteiten sluiten aan op deze thema’s (spel in hoeken, rekenopdrachten, knutselopdrachten, liedjes, taalopdrachten, kringactiviteiten etc.).
De kinderen mogen van thuis materialen meebrengen die aansluiten bij het thema en/of de lettertafel.
  Ochtendritueel: Tijdens de startkring bespreken we de datum en de dagritmekaarten die aan de muur hangen. Hierbij worden liedjes gezongen rondom tijdsbesef. Daarna doen we taal- of rekenactiviteiten rondom het thema van dat moment. Vervolgens gaan de kinderen aan het werk met een opdracht of in een van de verschillende hoeken.
  In de kring doen wij veel verschillende spelletjes  op taal- en rekengebied. Voorbeelden van rekenactiviteiten zijn sorteren van groot naar klein, van lang naar kort, van dik naar dun, meer minder en getalbegrip. Het is van groot belang dat de kinderen weten dat ze van links naar rechts moeten werken!
Veel begrippen komen terug in de Cito voor kleuters. Deze worden toegelicht tijdens de informatieavond  in het begin van het schooljaar. Ook op de website staat alles rondom Cito voor kleuters beschreven.
  De kinderen kiezen een activiteit door hun kieskaartje op te hangen op het keuzebord. Nadat de leerkracht de kinderen op weg heeft geholpen, gaat zij aan de slag met een groepje kinderen. De leerkracht biedt dan ondersteuning of intensieve begeleiding bij het ontwikkelingsmateriaal, de computer, een knutselwerkje of taal- en rekenopdrachten.
Zoals gezegd spelen en werken wij altijd rondom een thema. Ook werken wij handelingsgericht. HGW is een systematische manier van werken waarbij het aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De 7 uitgangspunten van HGW zijn:
1. onderwijsbehoeften staan centraal
2. het gaat om afstemming en wisselwerking
3. de leerkracht doet ertoe
4. positieve aspecten zijn van groot belang
5. we werken constructief samen
6. ons handelen is doelgericht
7. de werkwijze is systematisch en transparant
  Op de Piet Hein werken we van groep 1 t/m 8 met het GIP model. Dit model staat voor “van groepsgericht naar individueel gericht”, pedagogisch handelen. Het doel van dit model is drievoudig:
kinderen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht, krijgen inzicht in eigen handelen en leren zelf problemen op te lossen tijdens het werken. Wij hanteren hierbij het stoplicht dat in iedere groep hangt.
  Alle kinderen werken op hun eigen niveau. De kinderen uit groep 1 hebben allemaal een eigen kastkaart. Als een puzzeltje of werkje af is, krijgen ze een sticker op hun kaart. Als de kaart vol is, gaat deze mee naar huis. De kinderen van groep 2 werken ook met ontwikkelingsmateriaal. Dit ontwikkelingsmateriaal is moeilijker en sluit o.a. aan bij de stof van groep 3..Het ontwikkelingsmateriaal bestaat uit voorbereidende taal- en rekenactiviteiten en motorische oefeningen. Kinderen die verder blijken te zijn en uitdaging nodig hebben, kunnen aan de slag met materiaal voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (uitdagende kleuterkisten).
  Voor de taalverwerving doen we de volgende activiteiten.
We zijn veel bezig met de ontluikende geletterdheid (toegelicht tijdens de informatieavond, werken met vaste taalroutines). En bieden tijdens elke themaperiode nieuwe letters aan. De kinderen mogen spullen meenemen naar school die met deze letter beginnen.
We lezen iedere dag voor.
De kinderen vertellen in de kring wat ze meegemaakt hebben in het weekend, vakantie of op andere momenten.
Ook op het digibord hebben wij verschillende software op het gebied van taal. Tijdens het spelen en werken kunnen de kinderen hier in kleine groepjes zelfstandig mee aan de slag.
  De kinderen gymmen in hun ondergoed en hebben gymschoenen aan die ze zelf kunnen aan- en uittrekken (klittenband). Deze schoenen blijven op school in de daarvoor bestemde bakken. Doe uw kind op de dag dat ze gymmen makkelijke kleding aan naar school. De kinderen krijgen gym van hun eigen leerkracht. Vanaf groep 3 krijgen zij ook les van onze vakleerkracht. In de gymzaal worden spel- en circuitlessen met elkaar afgewisseld.
  Take it easy is een digibordmethode voor Engels voor de groepen 1 t/m 8.
Mede dankzij de ‘native speaking co-teacher’ leren de kinderen correct Engels spreken. Er worden thematische filmpjes en lesactiviteiten (zoals rijmpjes, korte verhalen en liedjes) aangeboden. Als de leerkrachten de sjaal van Engeland dragen, begint de Engelse les. Wij bieden dit 1 keer per week aan.
  Wij zingen veel liedjes met de kinderen rondom een thema met of zonder dansbewegingen. Ook leren we ritmes aan d.m.v. klappen en dansen en gebruiken we hierbij muziekinstrumenten.
  Een aantal keer per keer per jaar treden de kinderen voor elkaar en voor de anderen
groepen op in de gymzaal.
                                                                                                                                Na de speelwerktijd ruimen we samen op. We geven dit ruim van tevoren bij de kinderen aan zodat zij hier genoeg tijd voor hebben. We stimuleren hierbij de zelfstandigheid van de kinderen en leren hen zorgvuldig om te gaan met het materiaal van school.
  De kinderen spelen op een korte dag 1 keer buiten en op een lange dag 2 keer. Er is veel buitenspelmateriaal aanwezig waarmee ze kunnen spelen. De hekken van het schoolplein zitten altijd dicht als de kinderen op het schoolplein zijn, dit i.v.m. de veiligheid.


Uw kind goed volgen Wij werken met de observatiemethode Kijk! Kijk! is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd. Kijk! Werkt met observatielijsten. Op deze lijsten staan de einddoelen van groep 1 en 2 op de gebieden van taal, rekenen, motoriek en de sociale vaardigheden. Hiermee brengen we  de ontwikkeling van kleuters in kaart en daarop wordt het activiteitenaanbod afgestemd.
De registraties worden met de ouders besproken tijdens de 10- minutengesprekken en worden verwerkt in het rapport van uw kind. De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en de leerkracht over het kind.
Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft. Dan gaat de IB’er dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is.
De IB’er houdt zich ook bezig met handelingsplannen en het leerlingvolgsysteem.
Soms is de IB’er tegelijk coach; dan helpt hij/zij leerkrachten hun klassenmanagement of  hun didactisch en pedagogisch handelen te verbeteren. In dat geval legt de IB’er klassenbezoeken af, filmt hij/zij in de klas en voert daar gesprekken over.
De intern begeleider van de groepen 1&2 heet Marijke Sierksma. Daniëlle Veenhof is de intern begeleider voor de groepen 3,4 en 5 en Marye Paardekoper is verantwoordelijk voor de groepen 6 t/m 8. Leerkrachten bespreken minimaal 4 keer per jaar de kinderen met de ib-er. Dit heet een leerlingbespreking. Op de Piet Hein volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van taal en rekenen met behulp van het LVS (leerlingvolgsysteem) van Cito. In januari nemen wij de Cito af bij de leerlingen van groep 2. De toets wordt afgenomen door de eigen leerkracht en dit gebeurt in kleine groepjes in het lokaal. Dit schooljaar zal het laatste schooljaar zijn waarin de cito-toets wordt afgenomen.
Gedurende het hele schooljaar worden er lettertoetsen voor alle kinderen afgenomen. 2 keer per jaar krijgt u een uitnodiging voor een 10-minutengesprek en in het begin van het schooljaar is er een kennismakingsgesprek. In januari  en in juni ontvangen alle leerlingen een rapport (Kinderen die net op school zijn, krijgen een rapportmap mee, waarin de leerkracht een  verhaaltje over uw kind heeft geschreven.)