Waar de school voor staat


Missie: Je groeit in ons onderwijs; iedere dag
Op de OBS Piet Hein vinden we dat we onze kinderen een veilige uitdagende (leer)omgeving moeten bieden. Vanuit deze (leer)omgeving geven we kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij de prestaties en de onderwijsbehoefte van leerlingen centraal staan.
We streven ernaar het beste uit ieder kind te halen en gaan daarom uit van het onderwijsconcept Handelings Gericht Werken (HGW).
Dit houdt in dat ons onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De insteek hierbij is : wat heeft het kind nodig?
We stellen hierbij hoge doelen aan zowel  onszelf als aan de leerlingen. We blijven ons richten op de ontwikkeling van ons onderwijs, zodat we steeds beter gaan scoren t.o.v. het landelijk gemiddelde en ons schoolgemiddelde.
 
Visie
De leerkracht doet er toe, zowel naar opbrengsten als naar sfeer, normen en waarden, rust en orde. Leerkrachten op OBS Piet Hein zijn positief en  professioneel ingesteld en werken constructief en doelgericht samen.  Dit gebeurt  op een transparante manier en samen met de leerlingen en ouders.   
Als team van OBS Piet Hein vertalen wij de verschillende gedachten en opvattingen ten aanzien van onderwijs en opvoeding zodanig naar de schoolsituatie, dat de kinderen zich in een open en sfeervolle omgeving kunnen ontplooien. Het besef dat de kinderen zich later een plaats in de samenleving moeten veroveren, legt de school bepaalde eisen op. Het betekent dat we in ons onderwijs en in onze opvoeding de nodige aandacht moeten besteden aan zaken als weerbaarheid, onderscheidingsvermogen, normen en waarden. Wij verwachten van onze ouders dat ze ons daarin steunen, zodat de kinderen zich bewust worden dat ze deel uitmaken van een groter geheel (de groep, de school) en dat het een rol speelt in de hele groep. We hebben enkele hoofdregels opgesteld die als uitgangspunt dienen om waarden en normen bij te brengen. Basaal in deze regels is: respect tonen voor elkaar en elkaars eigendommen en iedereen het gevoel van veiligheid en geborgenheid geven. Hierdoor is de kans op succes in onderwijs- en leersituaties optimaal.
 
In ons onderwijsleerproces willen wij het optimale uit elk kind halen volgens de zeven uitgangspunten van HandelingsGericht Werken. In onze visie hebben kinderen plezier in het werken en worden ze hierin gestimuleerd door de leerkracht.  Het benodigde klimaat wordt gekenmerkt door regelmaat, rust en veiligheid. Er is een doorgaande lijn in ons lesaanbod waarbij we gebruik maken van moderne methoden. Wij kijken naar de onderwijsbehoeften en positieve aspecten van elk kind op alle ontwikkelingsgebieden en op alle niveaus. In ons onderwijs richten wij ons in eerste instantie op het goed leren van de basisvaardigheden: rekenen, lezen, taal. Er wordt hierbij gewerkt met  groepsplannen. In dit groepsplan worden de kinderen per vakgebied verdeeld in drie groepen; een intensieve aandachtsgroep, een basisgroep en een verdiepingsgroep. In het groepsplan staan de doelen per groep beschreven.
Lessen aan de basisgroep gaan uit van een gedegen doelgerichte instructie volgens het principe van het directe instructiemodel dat zich kenmerkt door een:
1. Dagelijkse terugblik;
2. instructie;
3. (In)Oefening van het aangeleerde;
4. Zelfstandig toepassen van het geleerde;
5. Periodieke terugblik;
6. Terugkoppeling
Voor de excellente en de intensieve aandachtgroep zal deze instructie er anders uitzien dan voor de basisgroep. Met de intensieve aandachtsgroep wordt er specifiek gewerkt om het kind weer op het basisniveau proberen terug te brengen of wanneer dit niet mogelijk is vanwege kind kenmerken, het leerrendement van het kind stabiel te houden.
Terwijl bij de excellente groep de instructie en basisstof wordt gecompact en aangevuld met verdiepingsstof.
 
In de bovenbouw ligt het accent bij het zelfstandig werken  De leerkrachten van OBS Piet Hein willen bij alle leerlingen de zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid bevorderen. Zo wordt er gewerkt met een dagtaak en vanaf groep vijf wordt er gewerkt met een weektaak.
 
Na iedere vijf maanden onderwijs wordt met behulp van het leerlingvolgsysteem van CITO  gekeken naar de opbrengsten  en met name  naar de vorderingen die het kind in die periode heeft gemaakt. Voor de school wordt het op deze manier duidelijk welk effect ons onderwijs en de geboden hulp heeft op de resultaten. Naar aanleiding hiervan stellen we de strategie op individueel-, school- of groepsniveau bij.
 
Een belangrijk aspect van ons onderwijs is een constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan. Samen kunnen wij de stappen zetten om de optimale ontwikkeling van het kind in goede banen te leiden. Het uiteindelijke doel is dat iedere leerling optimaal voorbereid op het voor hem/haar geschikte vervolgonderwijs de Piet Hein verlaat.

Het bestuur van Amstelwijs wordt gevormd door:

Directeur-bestuurder

Dhr. H. van Velzen

Bezoekadres: Kalkbranderij 2, 1185 ZX Amstelveen

Tel: 020-4262460
Email: info@amstelwijs.nl

 

Raad van Toezicht.

Mevr. J. de Goede
Dhr. S. Jansen
Mevr. A. van Keer
Mevr. M. Meulman (vice-voorzitter)
Dhr. A. Poppelaars (voorzitter)